Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Τι προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΕΤΕ για την έκτακτη Γ. Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 1/20 των τακτικών μελών του Συλλόγου ζητήσει τη σύγκλησή της με γραπτή αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές. Σ' αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την έκτακτη συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για τη σύγκλησή της.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητήθηκε από το 1/20 των μελών του Συλλόγου, η σύγκλησή της μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα μέλη που υπέγραψαν για την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και αφού παρέλθουν δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: