Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ

Δημοσιεύουμε για ενημέρωση όλων των συναδέλφων την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ, που κατατέθηκε και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ στις 22 Μαίου, και η οποία υπερψηφίστηκε.


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012

Ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ και με βάση το άρθρο 19 του καταστατικού, η Εξελεγκτική Επιτροπή διενέργησε γενικό διαχειριστικό έλεγχο για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΠΔ 80/97).

Οι γενικές μας παρατηρήσεις, τις οποίες θέτουμε υπόψη του ΔΣ και της Γεν. Συνέλευσης του ταμείου μας είναι οι παρακάτω:

1) ΠΑΓΙΑ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Το ΔΣ του ΤΥΠΕΤ στη 12η ολομέλεια του στη χρήση του 2009 και μετά από τις σχετικές επισημάνσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είχε αποφασίσει τη συγκρότηση επίσημου και αξιόπιστου Μητρώου Παγίων. Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε μέσα στη χρήση του 2012 μόνο όσον αφορά την κινητή περιουσία του ταμείου. Παραμένει σε εκκρεμότητα, η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του ταμείου.

Το ΤΥΠΕΤ βέβαια λόγω του χαρακτήρα του (αυτοδιαχειριζόμενος μη κερδοσκοπικός φορέας) έχει την ευχέρεια εθελοντικής και επιλεκτικής εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 80/97, η συγκρότηση ωστόσο μητρώου παγίων με ακριβή λογιστική παρακολούθηση της πραγματικής αναπόσβεστης αξίας της πάγιας περιουσίας του , θα είναι πολλαπλά χρήσιμη για το ΤΥΠΕΤ και τους ασφαλισμένους – μέλη του.

Όσον αφορά την αποτίμηση της περιουσίας του ταμείου που αντιπροσωπεύεται από αξίες χρεογράφων επισημαίνεται ότι και κατά την παρούσα χρήση δεν έχουν αποτιμηθεί σωστά με αποτέλεσμα την σοβαρή υπερεκτίμησή κατά € 26 εκατ. περίπου. Η αποτίμηση έχει γίνει στη αξία κτήσης ενώ θα έπρεπε να γίνει στη μέση χρηματιστηριακή αξία του τελευταίου μήνα της χρήσης, με ισόποση μείωση της περιουσίας του ΤΥΠΕΤ.

2) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Έναντι ελλείμματος € 7,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011 και προϋπολογιζόμενου ελλείμματος € 4,7 εκατ. για τη χρήση 2012, τα απολογιστικά στοιχεία της εν λόγω χρήσης (2012) παρουσιάζουν λειτουργικό πλεόνασμα της τάξης € 3,0 εκατ. και προϋπολογιστικό πλεόνασμα για τη χρήση 2013, € 1,1 εκατ.

Επισημαίνουμε ακόμα, τόσο τη συγκράτηση κατά € 13,4 εκατ. των τακτικών δαπανών της χρήσης 2012 έναντι της χρήσης 2011, όσο και τα εμφανιζόμενα πλεονάσματα (απολογιστικά και προϋπολογιστικά). Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και η παρούσα οικονομική συγκυρία με τις επιπτώσεις της αποτελεί παράγοντα συγκράτησης και εξορθολογισμού δαπανών, δεδομένου ότι πολλοί περισσότεροι συνάδελφοι, σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, προσφεύγουν στις ιδιοπαραγόμενες από το ταμείο υπηρεσίες.    

Ωστόσο σημειώνεται ότι τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και 2011 δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθόσον υπάρχει διαφοροποίηση στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου του ταμείου, λόγω εγκατάστασης της νέας πληροφοριακής πλατφόρμας SAP, η πλήρης αξιοποίηση της οποίας θα ενισχύσει ιδιαίτερα τη διαχείριση του ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην επόμενη ελεγκτική διαδικασία θα αξιολογήσει το βαθμό αξιοποίησης αυτού του νέου λογισμικού.     
Άρα οι κίνδυνοι βιωσιμότητας του ταμείου και η άμεση αντιμετώπισή τους, παραμένουν ως καίριας σημασίας και μόνιμη στόχευση της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ.

Η χρονική υστέρηση εκκαθάρισης των συναλλαγών μεταξύ ΤΥΠΕΤ και περιφερειακών κυρίως καταστημάτων της Τράπεζας, εξακολουθεί να υφίσταται. Διαμορφώνεται δε, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει ήδη επισημανθεί, χρονικά σε δύο περίπου χρόνια και χρηματοοικονομικά σε περίπου € 20-21 εκατ. μη λογιστικοποιημένων οφειλών.

Σημειώνουμε επίσης, ότι τόσο η κλινική, όσο και οι κατασκηνώσεις (τομέας πρόνοιας) εμφάνισαν λειτουργική ζημία € 4,5 εκατ. και € 0,5 εκατ. αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει την προηγούμενη παρατήρησή μας για την αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών περαιτέρω ελέγχου των κοστολογικών στοιχείων του ΤΥΠΕΤ, κυρίως δε τομέων όπως η κλινική, οι κατασκηνώσεις, η φαρμακευτική και νοσηλευτική δαπάνη κλπ.

3) ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
Από πλευράς επανεξέτασης των δαπανών, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, επανερχόμαστε στα όσα ήδη σημειώθηκαν και στην περσινή έκθεση της Εξελεγκτικής  Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι είναι αναγκαία μελέτη προκειμένου τα νέα επικαιροποιημένα (μέσω SAP) στοιχεία φαρμακευτικής, νοσηλευτικής,  οδοντιατρικής και λοιπών κατηγοριών δαπανών ανά ασφαλισμένο να εξετασθούν και να αξιολογηθούν συγκριτικά με αντίστοιχα στοιχεία άλλων φορέων ασφάλισης της χώρας, αλλά και με σχετικά διεθνή standards για καλύτερο και ασφαλέστερο εξορθολογισμό των δαπανών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μισθολογικές δαπάνες του ταμείου, η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εκ νέου τυποποίηση και κατηγοριοποίησή τους με βασικό οδηγό τις αντίστοιχες δαπάνες για το προσωπικό της ΕΤΕ. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα με τα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων στην Τράπεζα, τα οποία εξάλλου αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων του ΤΥΠΕΤ. Θεωρούμε την ενέργεια αυτή βασική προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξορθολογισμός αυτής της κατηγορίας δαπανών.

Σημειώνουμε επίσης ότι το πρόβλημα της ενοικιαζόμενης εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται στο ΤΥΠΕΤ ακόμα, παρά το ότι έχει επισημανθεί σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής ότι η λύση του και είναι αναγκαία και δεν επιφέρει σημαντική κοστολογική επιβάρυνση, πολύ περισσότερο μάλιστα στο βαθμό που συμψηφιστεί με τον εξορθολογισμό άλλων δαπανών.

Στην προηγούμενη ελεγκτική περίοδο τέθηκε το πρόβλημα του θεσμού των ON CALL εφημεριών. Δεν διαπιστώνεται εξέλιξη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκτιμούμε βάσιμα ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση μελέτης κόστους-ωφέλους για τη δεδομένη υπηρεσία για να εκτιμηθεί με κάθε δυνατή αντικειμενικότητα η δυνατότητα συνέχισης της παροχής της ή η αναγκαιότητα αλλαγής των βασικών παραμέτρων της ή ακόμα και η πιθανή κατάργησή της. Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι εφικτό και αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να υπάρξει περιορισμός του λειτουργικού κόστους αυτής της υπηρεσίας κατά 25%-30% περίπου.

Κλείνοντας την παρούσα έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καταθέτουμε προς τη Γεν. Συνέλευση δύο προτάσεις, η υπερψήφιση των οποίων συνεπάγεται ότι θα είναι και άμεσα εκτελεστές:

1)      Με την από 6/12/2011 επιστολή του το ΤΥΠΕΤ επισημαίνει και υπενθυμίζει προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των συνταξιούχων προς το ταμείο. Ωστόσο η Εξελεγκτική Επιτροπή πιθανολογεί ότι, μετά την επιβολή των περικοπών που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις λόγω λιτότητας και μνημονίων, είναι προς διερεύνηση αν παραμένει στο από το καταστατικό οριζόμενο επίπεδο το ποσοστό κράτησης υπέρ ΤΥΠΕΤ ή έχει υποστεί αυξητική μεταβολή. Πιθανολογείται δηλαδή ότι είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των τακτικών και έκτακτων αποδοχών των συνταξιούχων. Επισημαίνουμε ότι ήδη μερίδα συνταξιούχων θέτει με έμφαση το ζήτημα. Απαιτείται συνεπώς διερεύνηση του ζητήματος με νομική και εξειδικευμένη συνδρομή. Επειδή δεν διαπιστώσαμε να έχει προηγηθεί της προαναφερθείσας επιστολής ανάλογη συνεδρίαση του ΔΣ, θεωρούμε αναγκαία ειδική συνεδρίαση του ΔΣ, ώστε να αποφασιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστεί η σύννομη κατά το καταστατικό διαδικασία υπολογισμού των κρατήσεων των συνταξιούχων που αφορούν το ταμείο.
2)      Προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση, τη συνεργασία της Εξελεγκτικής Επιτροπής με το υφιστάμενο Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου του ΤΥΠΕΤ. Η συνεργασία αυτή να υλοποιείται σε τριμηνιαία βάση τόσο σε απολογιστικό, όσο και σε προγραμματικό επίπεδο. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας, της διαχείρισης και της εν γένει λειτουργίας του ταμείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒασίλης Βαζαίος                         Θανάσης Δεμερούτης         Λάμπρος Κ. Μαντέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: