Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Επιστολή του Συλλόγου πρ. εργαζομένων Εθνοdata προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE  -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA


11.05.2015
Συναδέλφισσες, -οι,
Σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Συλλόγου εργαζομένων στην πρώην Εθνοdata προκειμένου να καταγράψουμε την  διαφωνία  μας όσον αφορά στη διαδικασία και τον χρόνο ένταξης των εργαζομένων στην ΕΤΕ. Στην επιστολή προτείνουμε η ένταξη μας να γίνει άμεσα και χωρίς διακρίσεις σε ότι  ορίζει ο Κανονισμός της Τράπεζας για τη βαθμολογική και μισθολογική τοποθέτηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες Διαιτητικές αποφάσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διοίκησης.
Στην διάρκεια του προηγούμενου μήνα  και για καθαρά τυπικούς λόγους όπως μας ειπώθηκε, υπήρξαν  πράξεις και έγγραφα όπου ανέφεραν ότι κάποιοι/ες  συνάδελφοι/σες  εντάσσονται στην ΕΤΕ ή σε συγκεκριμένες διευθύνσεις με ημερομηνία 1/4/2015. Οι παραπάνω πράξεις, ανακοινώσεις ή υπηρεσιακά σημειώματα, προφανώς αναγράφουν μόνο  την ημερομηνία απορρόφησης του προσωπικού από την ΕΤΕ  και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του συντριπτικού ποσοστού (95%) των υπαλλήλων της Εθνοdata οι οποίοι εργαζόμαστε από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής μας σε Υπηρεσίες και διευθύνσεις της Τράπεζας .
Κάθε προσπάθεια μείωσης χρόνου προϋπηρεσίας συναδέλφου/-ισσας στο αντικειμένου και την διεύθυνση όπου εργάστηκε θα μας βρει δυναμικά αντίθετους και αντίθετες.

Το Δ.Σ του ΣυλλόγουΑπό :  Σύλλογο Εργαζομένων στην πρώην ΕΘΝΟDATA

Προς :   Πρόεδρο ΔΣ της ΕΤΕ  κα. Κατσέλη Λούκα,
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΕ  κ. Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, 
Β.Γ.Δ. Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού του Ομίλου κ. Αντωνόπουλο Αντώνιο ,
Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου κ. Χριστόπουλο Δημήτριο.

Αθήνα, 08/05/2015


Θέμα : Άμεση τυπική ένταξη του προερχόμενου από την ΕΘΝΟDATA προσωπικού στο μόνιμο προσωπικό της ΕΤΕ με διαφάνεια και αξιοκρατία .


Με την από 23.3.2015 επιστολή που αποστείλατε σε κάθε ένα χωριστά από τα μέλη μας, ανακοινώσατε την συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως της εταιρείας ΕΘΝΟDATA από την Εθνική και την μεταφορά, κατ’ εφαρμογή του π.δ 178/2002, του προερχόμενου από την ΕΘΝΟDATA προσωπικού στην Εθνική.  Κι ενώ επισημαίνετε, ως οφείλετε άλλωστε, ότι οι όροι των ατομικών μας συμβάσεων δεν θα μεταβληθούν εξαιτίας της μεταβίβασης, μεταθέτετε για τον Ιανουάριο του έτους 2016 την ένταξη των προερχόμενων από την ΕΘΝΟDATA υπαλλήλων στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας, προαναγγέλλοντας μάλιστα «διαδικασία αξιολόγησης» για το συγκεκριμένο προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά στη «διαδικασία αξιολόγησης» από τη μεριά μας επισημαίνεται ότι η όποια αξιολόγηση θεωρείται επιβεβλημένη, αυστηρά στο πλαίσιο που ορίζει ο Κανονισμός της Τράπεζας για τη βαθμολογική και μισθολογική τοποθέτηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες Διαιτητικές αποφάσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διοίκησης..
Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα και με σαφήνεια για κάθε μέτρο που προτίθεστε να λάβετε αναφορικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη και τους όρους εργασίας του προερχόμενου από την τ. ΕΘΝΟDATA προσωπικού, σε εκπλήρωση της απορρέουσας από το άρθρο 6 του π.δ 178/2002 και το άρθρο 4 του π.δ. 240/2006 υποχρέωσής σας για ενημέρωση και διαβούλευση.
Σε ό,τι αφορά στο χρονικό σημείο στο οποίο τοποθετείται η ένταξη των προερχόμενων από την ΕΘΝΟDATA υπαλλήλων στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας, αντιλαμβάνεστε ότι με τον τρόπο αυτό διατηρείται και διαιωνίζεται η διαφορετική μεταχείριση των προερχόμενων από την ΕΘΝΟDATA υπαλλήλων, οι οποίοι καίτοι παρέχουν την εργασία τους υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας όπως και το υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό σας, υπόκεινται σε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς δίχως να συντρέχει ουδείς για τούτο δικαιολογητικός λόγος.
Η ομοιογενοποίηση των όρων εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας, ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης, και βεβαίως η ένταξη του προσωπικού της πρώην Εθνοdata στην Κλαδική σύμβαση Τραπεζοϋπαλλήλων και των Κανονισμών Εργασίας της Εθνικής Τράπεζας , αποτελεί διαδικασία που πρέπει να επισπευστεί και όχι βέβαια να παραταθεί αδικαιολόγητα μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, με την υιοθέτηση μάλιστα πρωτόγνωρων διαδικασιών που αγνοούμε και συνάμα αδυνατούμε να κατανοήσουμε.  
Για τούτο σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση τυπική ένταξη του προερχόμενου από την ΕΘΝΟDATA προσωπικού στο μόνιμο προσωπικό σας, όπου ούτως ή άλλως ανήκει και δεν υπάρχει ουδείς λόγος για τη διατήρηση οποιασδήποτε διάκρισης εις βάρος  του. Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας προς υλοποίηση τούτου.
                                
Το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων στην πρώην ΕΘΝΟDATA

Δεν υπάρχουν σχόλια: