Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Επιστολές του Συλλόγου εργαζομένων πρ. Εθνοντάτα προς τον πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ και το ΔΣ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA


Αρ. πρωτ.: 2016_34
 27/07/2016

Προς:  Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ, κ. Αρβανίτη
Κοιν.: ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Συνάδελφε πρόεδρε,


Την Πέμπτη, 14/7/2016 πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με εκπρόσωπο της Διοίκησης της ΕΤΕ, κατόπιν αιτήματος του Σωματείου μας, παρουσία του προέδρου του ΕΚΑ.
Σας αποστέλλουμε συνημμένο το πρακτικό της συνάντησης στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι: «Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι της πρώην ΕΘΝΟDATA A.E. εντάχθηκαν ανάλογα στον κανονισμό της Εθνικής Τράπεζας και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι εκτελούν, σε εξειδικευμένες Διευθύνσεις, την ίδια εργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της Τράπεζας, θεωρούμε ότι η αμοιβή των συγκεκριμένων εργαζόμενων πρέπει να είναι η ίδια με την αμοιβή που λαμβάνουν ήδη οι εργαζόμενοι της Εθνικής που εκτελούν την ίδια εργασία».
Η παραπάνω σύσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη Διοίκηση, ώστε να απαλειφθεί κάθε διάκριση μεταξύ εργαζομένων και να αναγνωριστεί η εξειδικευμένη εργασία που καλούνται καθημερινά να φέρουν εις πέρας οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, προερχόμενοι από την πρώην Εθνοdata.
Σε συνάδελφους, που προσελήφθησαν εξαρχής όχι ως μαθητευόμενοι αλλά ως ειδικοί (experts) στον Τομέα τους, έχουν αναλάβει ευθύνες όσο αφορά την ολοκλήρωση project, θα πρέπει να αποδοθούν οι ανάλογες βαθμίδες εξειδίκευσης και κλιμάκια ευθύνης. Η πολυετής προϋπηρεσία σε εξειδικευμένους τομείς τους κατατάσσει, εκ των πραγμάτων, σε ανώτερη βαθμίδα αυτής του μαθητευόμενου ή του βοηθού προγραμματιστή.
Παρακαλούμε στη παρέμβασή σας στη Διοίκηση της Τράπεζας να επισημανθεί -εκ νέου- η ιδιότυπη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι συνάδελφοι, και ο κίνδυνος ο νέος κανονισμός να διαιωνίσει αδικίες και διακρίσεις αντί να ομογενοποιήσει και να εξαλείψει τις διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι θα βρεθούν ευήκοα ώτα στην άποψη ότι η προσφορά θα πρέπει να αμείβεται και να αναγνωρίζεται ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αποθάρρυνσης και έλλειψης ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                Η Γ. ΓραμματέαςΑρ. πρωτ.: 2016_33
22/07/2016

Προς:  Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ, κ. Αρβανίτη
Κοιν.: ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Συνάδελφε πρόεδρε,

Με το Πρακτικό Συμφωνίας 15/02/2016 συμφωνήθηκε η ένταξη αναδρομικά από 01/10/2015 του προσωπικού του προερχόμενου από την τ. Εθνοdata. Επίσης προβλέπεται ότι ο καθορισμός του βαθμού των υπαλλήλων που εντάσσονται πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη «το σύνολο των ετών υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου στην  Εθνοdata καθώς και στην απορροφηθείσα από εκείνη Εθνοplan, επιπλέον των χορηγούμενων από την Τράπεζα στους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους βαθμολογικών προωθήσεων».
Στις Πράξεις Διοικ. 85/3.3.2016 160/8.4.2016 Ένταξη Υπαλλήλων στο Τακτικό Προσωπικό της Τράπεζας αναγνωρίζεται ο αναλογούν ανά βαθμό μεταφερόμενος χρόνος έως 01/07/2014 και όχι έως 01/10/2015 όπως το Πρακτικό ορίζει (!), με το σκεπτικό ότι έως τότε είχαν διενεργηθεί κρίσεις στην Τράπεζα. Αποδεχτήκαμε δηλαδή ότι η Τράπεζα δεν μας κατέταξε βαθμολογικά σύμφωνα με την ημερομηνία ένταξής μας, δηλαδή την 01/10/2015, αλλά με 01/07/2014, αποδεχόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούμε βαθμολογικά ανώτερα από το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας.
Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι στη χθεσινή Πράξη Διοικ. 312/21.7.2016: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ «ΚΑΤ' ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ» δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι του προσωπικού που προέρχεται από την τ. Εθνοdata, παρά το γεγονός ότι η Πράξη Διοικ. 312/21.7.2016 αφορά ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ «ΚΑΤ' ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ» ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1.1.2015 & 1.7.2015, περίοδοι για τις οποίες δεν μας έχει αναγνωριστεί βαθμολογικά η προϋπηρεσία μας, παρότι το Πρακτικό άλλως ορίζει. Υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ/νσης Ανθρ. Δυναμικού, θεωρούν ότι  το προσωπικό της Εθνοdata θα πρέπει να κριθεί για ανώτερο βαθμό την 01/01/2016. Σε κάθε περίπτωση ήδη και οι κρίσεις με ημερομηνία 01/01/2016 και 01/07/2016 είναι σε καθυστέρηση και θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.
Επιπλέον ο βαθμός κατάταξης του υπαλλήλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναγνώριση της εξειδίκευσης του κάθε εργαζόμενου, η μη αναγνώριση στον δέοντα λογιστικό βαθμό αδικεί διπλά τους συναδέλφους από την τ. Εθνοdata.
Παρακαλούμε για την παρέμβαση σας προς τη Διοίκηση της Τράπεζας ώστε να αναγνωριστεί η βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων της τ. Εθνοdata σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους όπως ισχύει για όλο το Προσωπικό και σε κάθε περίπτωση το σύνολο της εργασιακής τους εμπειρίας σε εξειδικευμένο αντικείμενο.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γ. Γραμματέας
ύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA
Αρ. Απ. Μ.Π.Πειρ. 21/10, Α.Μ. 4683, Ειδ.Αρ. 1395
email: somateioethnodata@gmail.com


Αρ. πρωτ.:  2016_28
6-7-2016
 

Προς: πρόεδρο ΣΥΕΤΕ, κ. Αρβανίτη
Κοιν.:  Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ


Συνάδελφε πρόεδρε,

Με τη παρούσα επιστολή, ζητάμε τη συνδρομή σας στο πρόβλημα που τείνει να πάρει  διαστάσεις χρόνιου προβλήματος, δηλαδή την ένταξη στους Ειδικούς Κανονισμούς του προσωπικού της πρώην Εθνοdata που απασχολούνται σε αντίστοιχες Διευθύνσεις.

Ύστερα από την υπογραφή της επιχειρησιακής που κατοχυρώνει συλλογικά τα εργασιακά μας δικαιώματα δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία που να μπορεί να προβάλει η διοίκηση, για επιπλέον καθυστέρηση στην εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας σε όλο του το εύρος.

Όπως γνωρίζετε η Διοίκηση της Τράπεζας αντισυμβατικά παραλείπει να προβεί στην ένταξη του συναδέλφων της πρώην Εθνοdata στα ισχύοντα για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού της. Το παραπάνω πρόβλημα αφορά άμεσα και μέλη του Συλλόγου σας  για τα οποία η Διοίκηση ήδη έχει καθυστερήσει ανησυχητικά την ένταξη. Κατά μείζονα λόγο αφορά κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της Εθνικής Τράπεζας αφού θέτει σε αμφισβήτηση την πιστή τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Διοίκησης.

Έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι με συνεργασία και συντονισμό των ενεργειών μας θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης και στην κοινή δραστηριοποίηση σε όλα τα στάδια της διαβούλευσης και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας. Στο αμέσως προσεχές διάστημα  πρόκειται να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας ώστε να αποφασίσουμε συλλογικά και δημοκρατικά τα επόμενα βήματα του αγώνα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ή/και συζήτηση.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: