Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Έκθεση εξελεγκτ. επιτροπής ΤΥΠΕΤ της ΓΣ του 2012

Δημοσιεύουμε και την περυσινή έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ, μετά από αίτημα συναδέλφων.


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την χρήση 1.1-31.12.2011

Ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ διενεργήσαμε γενικό διαχειριστικό έλεγχο για την περίοδο 1.1 – 31.12.2011, με βάση το άρθρο 19 του καταστατικού σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΠΔ 80/97).

Όσον αφορά την παρούσα χρήση, από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις λογιστικές καταστάσεις και τα παραστατικά που μας δόθηκαν, θέλουμε να επιστήσουμε ιδιαιτέρως την προσοχή των μελών του ΔΣ και των ασφαλισμένων του ταμείου μας στις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

1) ΠΑΓΙΑ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και από τις τρεις προηγούμενες Εξελεγκτικές Επιτροπές, δεν έχει συσταθεί ακριβές και αξιόπιστο μητρώο παγίων, ιδίως μάλιστα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του ταμείου. Σημειώνεται ότι σχετική απόφαση, μετά τις υποδείξεις της Ε.Ε. είχε λάβει το ΔΣ στην 12η ολομέλεια χρήσης 2009, την οποία όμως δεν υλοποίησε. Αντίθετα, εδώ και χρόνια ακολουθείται η καθιερωμένη αλλά λανθασμένη πρακτική της μη επίσημης καταγραφής των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του ταμείου, στην αξία κτήσης. Γεγονός που εκτός του ότι αποτελεί παρέκβαση από τα οριζόμενα στο κλαδικό λογιστικό σχέδιο φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΠΔ 80/97), κυρίως όμως δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πραγματικής εικόνας σχετικά με το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας (ανοδική κατά τεκμήριο), πολύ περισσότερο τώρα που μετά τα έργα που έχουν εκτελεστεί, η αξία της θα έχει αναπροσαρμοστεί θετικά σε σημαντικό βαθμό.
Κατά την άποψή μας, είναι αναγκαία η συστηματική, ανά πενταετία τουλάχιστον, λογιστική παρακολούθηση της αξίας ιδίως της ακίνητης περιουσίας και η ανά πενταετία αναπροσαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό προαναφερόμενο κλαδικό λογιστικό σχέδιο.  

Επίσης, όσον αφορά τα χρεόγραφα παρατηρείται ότι και αυτά δεν είναι σωστά αποτιμημένα, δηλαδή στην μέση χρηματιστηριακή τιμή μηνός Δεκεμβρίου κάθε χρήσης. Αποτέλεσμα είναι η σημαντική υπερεκτίμησή τους, ενώ οι σημερινές συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς υποδεικνύουν το αντίθετο. Επισημαίνεται και εδώ ότι η ακολουθούμενη πάγια πρακτική είναι η αποτίμηση σε αξίες κτήσης. Σημειώνουμε ότι η πραγματική αποτίμηση των χρεογράφων προσδιορίζει την αξία τους σε € 5,3 εκατ. ήτοι κατά € 25 εκατ. λιγότερα από την συμπεριλαμβανόμενη στα περιουσιακά στοιχεία του ΤΥΠΕΤ που αναγράφονται στον ισολογισμό.

Να επισημάνουμε εδώ, ότι η τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου φορέων κοινωνικής ασφάλισης εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια. Θεωρούμε όμως, ότι το ΤΥΠΕΤ είναι αναγκαίο να τηρεί το σχέδιο αυτό απαρέγκλιτα, όπως κάνουν εξάλλου και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί του προσωπικού, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η αποτύπωση της πραγματικής γενικής οικονομικής εικόνας του ταμείου και ειδικότερα της περιουσίας του, η οποία σήμερα μπορεί και να διαμορφώνεται σε μεγαλύτερα επίπεδα από τα εμφανιζόμενα στον παρόντα ισολογισμό, αν εκτιμηθούν σωστά οι πραγματικές αξίες των ακινήτων και συμψηφισθούν με την εκτιμώμενη ορθά αξία των χρεογράφων.

Υπό το φως των παραπάνω διαπιστώσεων η Ε.Ε. επισημαίνει στο Δ.Σ. (η ίδια επισήμανση έχει ήδη τεθεί υπ’ όψη του ΔΣ και σε προηγούμενες εκθέσεις) ότι η έκδοση του σχετικού φυλλαδίου, μέσω του οποίου δημοσιοποιείται ο ισολογισμός/απολογισμός/προϋπολογισμός, πρέπει να έπεται της ολοκλήρωσης του σχετικού από την Ε.Ε. ελέγχου, προκειμένου να διορθώνονται τυχόν λάθη και να ενσωματώνεται στο σύνολο του απολογισμού και η σχετική της έκθεση.

2) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ – ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Στην παρελθούσα χρήση σημειώθηκε περιορισμός της ρευστότητας ( κατά € 500 χιλ περίπου), ενώ εμφανίστηκε και σημαντικού ύψους έλλειμμα (€ 7,7εκατ.). Καλύφθηκε από τα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις, τα οποία όμως έτσι μηδενίσθηκαν.

Επισημαίνεται ότι διαχρονικά (τελευταία 8ετία περίπου) έχουν εμφανισθεί λειτουργικά πλεονάσματα τα οποία όμως οφείλονται στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα ή χρεόγραφα) και τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών ή/και συνολικών ελλειμμάτων μεταγενέστερων χρήσεων. Εφιστούμε όμως την προσοχή του ΔΣ και των μελών του ταμείου μας, στο γεγονός ότι η πρακτική της κάλυψης των ελλειμμάτων μέσω της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνη και μόνιμη πρακτική, ιδίως μάλιστα αν συνυπολογιστεί και το μη λογιστικοποιημένο μέρος των οφειλών του ταμείου (ύψους περίπου € 20 – 21 εκατ. κατά υπολογισμούς του ίδιου του ΤΥΠΕΤ). Όπως είναι ήδη γνωστό το μη λογιστικοποιημένο μέρος του ελλείμματος οφείλεται στη χρονική υστέρηση εκκαθάρισης από το Ταμείο, εκκρεμών συναλλαγών μεταξύ Τράπεζας και ασφαλισμένων του ταμείου και αποτελεί ένα «αφανές» έλλειμμα, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της προαναφερθείσας χρονικής υστέρησης εκκαθάρισης συναλλαγών. Στην περίπτωση που λογιστικοποιηθεί και το παραπάνω έλλειμμα, η ελλειμματικότητα του ΤΥΠΕΤ θα αυξηθεί σημαντικά, απειλώντας ακόμα και αυτή τη βιωσιμότητα του ταμείου και απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα. Σημειώνουμε ότι οι μελέτες βιωσιμότητας, που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί κατά παραγγελία της Διοίκησης του ταμείου, έχουν ήδη επισημάνει με έμφαση το πρόβλημα της σταδιακής αύξησης της ελλειμματικής λειτουργίας του ΤΥΠΕΤ.
Από την πλευρά της, η Εξελεγκτική Επιτροπή αναγνωρίζει ότι βασική αιτία του προβλήματος, οφείλεται κυρίως στην επιχειρηματική πολιτική της Τράπεζας, που επιδρά στη βασικότερη παράμετρο «υγείας» του ταμείου, δηλαδή στη σχέση μεταξύ εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων, διαμορφώνοντας τη σχέση αυτή δυσμενώς σε βάρος των εν ενεργεία ασφαλισμένων. Η επιδείνωση της προαναφερόμενης αναλογίας, αλλά και η συνεχής άνοδος των λειτουργικών κοστολογικών στοιχείων του ΤΥΠΕΤ συντελούν στην απορρύθμιση της λειτουργικής ισορροπίας εσόδων – εξόδων μειώνοντας τα πρώτα σε σχέση με τα δεύτερα. Τα ιδρυτικά μέλη και η Διοίκηση του ταμείου πρέπει να κινητοποιηθούν έγκαιρα και έντονα διεκδικώντας από την Τράπεζα την αποκατάσταση των συνεπειών στο ταμείο της δικής της επιχειρηματικής πολιτικής, αλλά σχεδιάζοντας και την μελλοντική πορεία του ΤΥΠΕΤ υπό το φως του ότι πρόκειται για έναν αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοδιοικούμενο οργανισμό.

3) ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Επισημαίνεται εξ αρχής, ότι η λειτουργία ετεροχρονισμένης εκκαθάρισης των συναλλαγών προκαλεί σημαντική δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό διαμόρφωσης των δαπανών από χρήση σε χρήση, ιδίως των βασικών από αυτές πχ νοσοκομειακή η/και φαρμακευτική, αλλά και εκείνων που εμφανίζουν απότομες αυξητικές μεταβολές. Συνεπώς είναι αναγκαία η στενότερη παρακολούθηση των μεγεθών διαχρονικά και με τρόπο ώστε να είναι εμφανής η καθαρή μεταβολή τους, ανεξάρτητα από τον όγκο ετεροχρονισμένων εκκαθαριστικών εγγραφών που λογιστικοποιούνται στην κάθε χρήση.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σημειώνουμε ότι το ποσοστό αύξησης της ιατρικής δαπάνης οφείλεται κυρίως σε αύξηση του όγκου εκκαθαριστικών εγγραφών που λογιστικοποιήθηκαν στην υπό εξέταση χρήση. Αντίθετα το ποσοστό των παροχών πρόσθετης περίθαλψης εμφανίζει αξιοσημείωτη αύξηση, την οποία θα πρέπει να διερευνήσει ιδιαίτερα, το ΔΣ. Επίσης το ύψος της δαπάνης της φαρμακευτικής περίθαλψης εκτιμάται σημαντικά υψηλό (αφορά το μεγαλύτερο μέγεθος των δαπανών). Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ, πιστεύουμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη θα μπορούσε να περιοριστεί κατά 25% - 30% αγγίζοντας το ύψος των €325 έως €350 ανά ασφαλισμένο (σήμερα €462) ποσά περίπου ίσα με αυτά του ΟΠΑΔ (σήμερα €350).
Σημειώνεται ότι η λειτουργία φαρμακείου της κλινικής Υγείας Μέλαθρον, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας επέφερε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στην κλινική, αλλά η μείωση αυτή δεν ήταν δυνατό να επηρεάσει πτωτικά το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης. Η αποδοτική, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, λειτουργία του φαρμακείου της κλινικής, θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγήσει στην διεκδίκηση επέκτασης της λειτουργίας του φαρμακείου, όχι μόνο για τους εντός της κλινικής νοσηλευόμενους, αλλά  για όλους τους ασφαλισμένους στο ταμείο, κατά τα πρότυπα λειτουργίας των φαρμακείων του ΙΚΑ.

Επίσης, διατυπώνεται έντονο ερώτημα για την σκοπιμότητα της υπηρεσίας Γιατρών ON CALL εφημερίας σε σχέση με την πυκνότητα χρήσης. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί εδώ και αρκετό χρόνο αλλά όμως δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της μέχρι σήμερα. Η επαναξιολόγηση της υπηρεσίας κρίνεται αναγκαία δεδομένου και του ετήσιου κόστους της (€200χιλ-€300χιλ.). Ταυτόχρονα θεωρείται αναγκαία, στο βαθμό που θεωρηθεί απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας της, σε νέα διαφοροποιημένη βάση.

4) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Απαιτείται επανεξέταση σε βάθος και λεπτομερής επαναξιολόγηση των κοστολογικών και λειτουργικών όρων των κατασκηνώσεων, των ανταλλαγών και των οικογενειακών διακοπών. Διευκρινίζεται εξ αρχής ότι στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση των λειτουργιών αυτών, με την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση και αναβάθμιση των διατιθέμενων εγκαταστάσεων. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί αφενός μεν η κατάλληλη δυναμικότητα, ο αριθμός περιόδων λειτουργίας, αλλά και ο όγκος φιλοξενούμενων (συναδέλφων και τρίτων) χρηστών, ώστε η λειτουργία του αξιόλογου αυτού τομέα προσφοράς υπηρεσιών του ΤΥΠΕΤ να καταστεί κατά το δυνατόν οικονομικά αυτοδύναμη και αποτελεσματική. Στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης αυτών των λειτουργιών, θεωρείται αναγκαία η εξέταση της πιθανότητας επέκτασης ή/και ελαστικοποίησης της χρήσης των εγκαταστάσεων, όπως επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετασθεί με επαναδιαπραγμάτευση με την Τράπεζα ο τρόπος χρηματοοικονομικής κάλυψης των κοστολογικών όρων λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2011 – 2012, θέλουμε καταληκτικά να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις και επισημάνσεις έχουν επαναδιατυπωθεί σε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό προς το ΔΣ και τη Γεν. Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και βιωσιμότητα ενός σημαντικού για τους εργαζόμενους θεσμού. Θεωρούμε όμως, ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά περιθώρια για την υιοθέτηση και υλοποίηση των επισημάνσεων αυτών. Πιστεύουμε όμως ότι οι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις, δεδομένης και της γενικότερης συγκυρίας, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου μας .ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒασίλης Βαζαίος               Θανάσης Δεμερούτης               Λάμπρος Μαντέλος


Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Απεργία στην ΕΘΝΟDATA (Δελτίο Τύπου)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟDATA

Αρ. Απ.Μ.Π.Πειρ. 21/10, Α.Μ. 4683, Ειδ.Αρ. 1395

Τηλ. 6984-073435, Web: www.seethnodata.gr, email: somateioethnodata@gmail.com


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20-06-2013
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟDATA ΕΠΕΙΔΗ… ΜΠΟΡΕΙ!
Υλοποιώντας σχετική απόφαση Γενικής Συνέλευσης καταθέσαμε στη διοίκηση της εταιρείας (100%θυγατρικής της ΕΤΕ)πρόταση για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Το σχέδιο ΣΣΕ που υποβάλαμε προβλέπει τη διατήρηση: α) των θέσεων εργασίας και β) των μισθών στο επίπεδο που διαμορφώθηκαν κατόπιν τον επαχθών μειώσεων (14.5% μεσοσταθμικά) που με εκβιαστικό τρόπο κλήθηκαν και υπέγραψαν οι συνάδελφοι στις ατομικές τους συμβάσεις πέρσι. Επίσης εισηγείται κάποια ελάχιστα αντισταθμιστικά οφέλη,ορισμένα εκ των οποίων ισχύουν ήδη, αλλά επιδιώκουμε τη θεσμοθέτησή τους.
Με δυο λόγια ζητήσαμε μόνο τη διασφάλιση της επιβίωσής μας.
Κι όμως!!
Σε μια περίοδο όπου:
· δεχόμαστε διαβεβαιώσεις από κάθε κατεύθυνση για Success StoryκαιGreecovery.
· ολοκληρώνεται με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ,στην οποία κληθήκαμε κι εμείς να συμμετάσχουμε.
· είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογίσει κανείς πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια ευρώ έχει χρεωθεί ο ελληνικός λαός για τη διάσωση των τραπεζών και κυρίως των τραπεζιτών.
· ο Όμιλος της ΕΤΕ εμφανίζει κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο καθώς τα καθαρά κέρδη του το α’τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε 186εκατ. ευρώ.
· ενώ οι μισθοί συνέχεια μειώνονται, συγχρόνως δε είχαμε σκανδαλώδη αύξηση στα έξοδα διοίκησης 58,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή 745.889ευρώ!!!
· τα κέρδη της Εθνοdata για το2012 ανήλθαν στα 976.393 ευρώ.
Σε μια τέτοια περίοδο, λοιπόν, όχι μόνο απορρίπτεται το σύνολο των κύριων αιτημάτων μας, αλλά ζητούν το αίμα και των πιο χαμηλόμισθων, που πέρσι κατορθώσαμε να διασώσουμε.Όσων δηλαδή, κινούνται στα όρια των "αείμνηστων" κλαδικών συμβάσεων.
Απαιτούν, υπό την απειλή απόλυσης, 6%μείωση για τους χαμηλόμισθους, με την αιτιολογία ότι"κανείς δεν μπορεί να μείνει αλώβητος από την κρίση", όπως μας διεμήνυσε ανώτερο στέλεχος της τράπεζας. Το συνολικό όφελος για την εταιρεία και τον όμιλο ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 210.000 ευρώ ετησίως.
Τόσες, περίπου,είναι και οι επίσημα δημοσιευμένες ετήσιες αμοιβές ενός και μόνου Γενικού Διευθυντή της τράπεζας.Και διαθέτει αρκετούς.
Απορρίπτουν δε κάθε επίκληση στην ανάγκη επιβίωσης των ανθρώπων, διότι αποτελεί, λένε, "άσκηση γενικής πολιτικής". Εντός της εταιρείας μετράνε μόνο τα νούμερα. 'Άλλωστε, "δεν έχουμε όλοι την ίδια αξία".
Αυτά συμβαίνουν στη"Μεγάλη μας φίλη", που επαίρεται για την κοινωνική της προσφορά και την προστασία των εργαζομένων της.
Τις νύχτες εμείς ξαγρυπνάμε αγωνιώντας για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.
Άραγε, έχει απομείνει αυτών των ανθρώπων έστω και ίχνος αξιοπρέπειας, ώστε να ταραχτεί ο δικός τους ύπνος;
Η μαζική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήσαμε σήμερα 20 Ιουνίου, αποφάσισε πως το δικαίωμά μας στη Ζωή και την Αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτο.
Αρνούμαστε να γίνουμε οι σύγχρονοι δούλοι τους!
Από την ερχόμενη Τρίτη (25/6) ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις (24ωρες επαναλαμβανόμενες),μέχρις ότου γίνουν αποδεκτά τα δίκαια αιτήματά μας.
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΕΘΝΟDATA
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟDATA

Αρ. Απ. Μ.Π.Πειρ. 21/10, Α.Μ. 4683, Ειδ.Αρ. 1395

Τηλ. 6984-073435, Web: www.seethnodata.gr, email: somateioethnodata@gmail.com

21-6-2013
Συναδέλφισσες, -οι,

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση αποφασίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία να προχωρήσουμε σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ξεκινώντας από την Τρίτη 25Ιουνίου.

Αίτημά μας παραμένει η υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης που να διασφαλίζει τη διατήρηση μέχρι τέλους του 2014 α) των θέσεων εργασίας και β)των μισθών στο επίπεδο που διαμορφώθηκαν κατόπιν των περυσινών επαχθών μειώσεων.

Προχωράμε σε κινητοποιήσεις λόγω της ανάλγητης απαίτησης των Διοικήσεων ΕΤΕ και ΕΘΝΟDATA για μειώσεις 6% στους χαμηλόμισθους συναδέλφους μας με το σκεπτικό ότι: "Κανένας δεν μπορεί να μείνει αλώβητος από την κρίση".
Ήδη ανώτατο στέλεχος της ΕΤΕ μας έκανε γνωστό ότι την Τρίτη θα ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών για τη μείωση 6% στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες που είναι στο όριο της κλαδικής σύμβασης. Με την απόφαση μας στη Γενική Συνέλευση προστατεύουμε συλλογικά το δικαίωμα των συναδέλφων να μην δεχτούν μειώσεις.Την Τρίτη να μην βρουν κανένα στη δουλειά να καλέσουν να υπογράψει!!
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ και ερχόμαστε στον Γέρακα για περιφρούρηση της απεργίας και Γενική Συνέλευση στις 12.00 για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα μας. Κανείς να μη μείνει μόνος του και αναγκαστεί εκβιαστικά να υπογράψει την επαχθή μείωση.

Μετά από απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, το απεργιακό ταμείο θα ενεργοποιηθεί για όσους και όσες συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του σωματείου μας. Το ακριβές ποσό που θα δοθεί θα αποφασισθεί μετά το τέλος των κινητοποιήσεων σε Γενική Συνέλευση και θα είναι συνάρτηση της διάρκειας των απεργιακών κινητοποιήσεων, της συμμετοχής και κοινωνικών κριτηρίων.
Όλες και όλοι το πρωί της Τρίτης έξω από το κτήριο του Γέρακα.
Όλες και όλοι στις 12:00 στη νέα Γενική Συνέλευση που θα ορίσει τις επόμενες ενέργειες.
Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην Εθνοdata

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Eπιστολή ΕΑΚ Κτιρίου Λ. Συγγρού προς ΔΣ ΣΥΕΤΕ με θέμα : Ιατρείο - Παθολογικό κ Αιμοληψία


Κτίριο Λεωφ. Συγγρού 377 – Π. φάληρο

                                                                                                                       
Επιτροπή Αντιπροσώπων Καταστήματος (ΕΑΚ)                                 Προς το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ
Κτιρίου Λεωφ. Συγγρού 377 – Π.Φάληρο

Αθήνα, 7/6/13
Θέμα: Ιατρείο-Παθολογικό & αιμοληψία
Σας ενημερώνουμε ότι στο παρελθόν μετά από πιεστικό αίτημα των εργαζόμενων της Διεύθυνσης  είχε εγκριθεί να επισκέπτεται την Διεύθυνσή μας γιατρός μια φορά την εβδομάδα για δύο ώρες στο ειδικά διαμορφωμένο ιατρείο. Αλλά εδώ όμως και μεγάλο διάστημα διεκόπη η δυνατότητα αυτή.
Οι ανάγκες όμως είναι μεγάλες και οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης χρειάζονται να έχουν το γιατρό στο χώρο τους και παράλληλα  να υπάρχει και η δυνατότητα αιμοδοσίας, καθώς και καλύτερος εξοπλισμός ιατρείου.
Σας πληροφορούμε ότι εκτός των εργαζομένων του κτιρίου θα εξυπηρετούνται και οι συνάδελφοι των καταστημάτων που βρίσκονται πλησίον μας όπως: Λ. Συγγρού (076), Αμφιθέας (668), Καλλιθέας (137),    Π. Φαλήρου (175), Ν. Σμύρνης (153) και Μοσχάτου (148).
Σημειώστε ότι στο παρελθόν που λειτουργούσε το ιατρείο εξυπηρετούσε εκτός των άλλων και τους συνταξιούχους της γύρω περιοχής, δηλ. περίπου εβδομήντα άτομα μηνιαίως. Όπως αντιλαμβάνεστε η ύπαρξη ιατρείου στην περιοχή βοηθά και στην αποσυμφόρηση των ιατρείων της Σοφοκλέους.
Επισημαίνουμε ότι  οι μετακινήσεις προς το γιατρό στο χώρο του ΤΥΠΕΤ, ή σε όποιο εναλλακτικό χώρο, όπου αναγκάζονται συχνά να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους αλλά και στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται διότι καταναλώνεται  πολύς χρόνος μετακινήσεων, αναμονής κλπ στα ιατρεία του ΤΥΠΕΤ.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τη δική σας συνδρομή προκειμένου να υπάρξει λύση στο παραπάνω θέμα.
Για την ΕΑΚ
Τα μέλη:

Αποστόλης Ραυτόπουλος  (Γραμματέας)                      Νικόλαος Κουτάντης              Ελένη Γιαννοπούλου

Κοινοποίηση:
-  Διεύθυνση  Κεντροποιημένων Εργασιών (038)
                         (κ. Χ. Αμεράνης - Διευθυντής)
- Καταστήματα:
- Συγγρού (076)
- Παλ. Φαλήρου (175)
- Αμφιθέας (668)

- Καλλιθέας (137)
- Μοσχάτου (148)
- Ν. Σμύρνης (153)

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Η τροποποιητική σύμβαση που υπέγραψε η ηγεσία του ΣΥΕΤΕ

Αναδημοσιεύουμε την τροποποιητική σύμβαση που υπέγραψε ο ΣΥΕΤΕ, όπως ψήφισαν ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ τον Μάιο στο ΔΣ, με την οποία έφυγε η ρήτρα συμψηφισμού με τις ενδεχόμενες μειώσεις από την κλαδική, και με την οποία οι μειώσεις αυτές αφορούν όλους τους εργαζόμενους (δηλαδή ακόμη κι όσους λαμβάνουν κάτω από 1800 μεικτά), όπως απαίτησε η Τράπεζα.

http://www.syete.gr/Portals/0/SYMBASEIS/ΤροποποιητικήΕΣΣΕ.pdf

Άρθρο συναδέλφου για τις γραμματείες του Συλλόγου

Δημοσιεύουμε κείμενο που είχε γραφτεί για το φύλλο μας "Αντι-λογισμοί" που εκδόθηκε τον Μάιο, και που για λόχους χώρου και μόνο δεν κατέστη δυνατό να μπει στην εφημερίδα μας.


Βόλεμα «υμετέρων» ή αποκλεισμός «ενοχλητικών»;
Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ως συνάδελφοι-μέλη του ΣΥΕΤΕ, αλλά και ως «Πρόταση Προοπτικής» τη νέα σύνθεση και τους νέους προέδρους των Γραμματειών του Συλλόγου από το ημερολόγιο, που μας διανεμήθηκε στις αρχές του έτους!
Μετά την παρασκηνιακή εκλογή του Προεδρείου τον περασμένο Μάη, πότε ακριβώς συνεδρίασε το ΔΣ και αποφασίστηκε η κατανομή προσώπων και η ανάθεση αρμοδιοτήτων; Μάλλον υπήρχαν σοβαρότερες ενασχολήσεις, όπως το να πείσουν το Προσωπικό ότι οι μειώσεις του Αυγούστου ήταν περίπου κάτι καλό ή το μικρότερο κακό και μας εξασφάλιζαν για 3 χρόνια! Σήμερα, μετά τις νέες απαιτήσεις των Τραπεζιτών τι έχουν να μας πουν;
Αυτή η πραγματικότητα έρχεται να υποστηρίξει τις δύο αναπάντητες επιστολές διαμαρτυρίας της παράταξης μας για τον αποκλεισμό της από τις αποσπάσεις, που επιβάλλουν οι ευθύνες μας, ο διπλασιασμός των ποσοστών μας και η ολοένα αυξανόμενη αποδοχή μας από τους συναδέλφους. Μάλλον οι διοικούντες το Σύλλογο για δεκαετίες θέλουν να δυσχεράνουν το έργο μας, σίγουρα ερήμην των συναδέλφων. Μάταιος πια ο κόπος τους!
Τίθεται σαφώς το ερώτημα με ποιο ιδιαίτερο κριτήριο στελεχώθηκαν οι Γραμματείες, που επιτελούν συγκεκριμένη αποστολή σύμφωνα με το Καταστατικό; Καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ και για κανένα επιμέρους ζήτημα που απασχολεί τους συναδέλφους!

Αλήθεια ποια άποψη έχει εκφράσει η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων για την απειλή του μνημονιακού οδοστρωτήρα ή η αντίστοιχη του Πιστωτικού Συστήματος για την εξαγορά της Eurobank και τις «2,5 Συστημικές Τράπεζες»; Ποιες δραστηριότητες έχουν αναπτύξει οι Γραμματείες Νέων και Ίσων Ευκαιριών; Οι Γραμματείες Ασφαλιστικού και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεθνών Σχέσεων, Εκπαίδευσης και Αλληλεγγύης, απαραίτητες σε τέτοιους καιρούς, είναι υπαρκτές και λειτουργούν κανονικά; Μήπως ζητωκραυγάζει η Γραμματεία Λέσχης για το «κουτσουρεμένο» άνοιγμά της μετά από 15(!) μήνες;
Καλούμε το Προεδρείο του ΔΣ του Συλλόγου να επανέλθει στην ομαλή δημοκρατική του λειτουργία για το καλό όλων και προπαντός των εργαζομένων… να είναι σίγουροι ότι η πορεία της «Πρότασης Προοπτικής» δεν ανακόπτεται οποιοδήποτε μέτρο αποκλεισμού μας και αν εφαρμόζουν.
Γ.Κ.

Ψήφισμα συνέλευσης σωματείων κ συνδικαλιστών για την ΕΡΤ

Δημοσιεύουμε το ψήφισμα, το οποίο θα κάνουμε πρόταση σήμερα στο ΔΣ να υιοθετηθεί κι από το ΣΥΕΤΕ, και συμμετοχή σ αυτές τις κινητοποιήσεις.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ


ΕΡΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ


Οι δεκάδες συνδικαλιστές, αντιπρόσωποι σωματείων και ομοσπονδιών που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του διασωματειακού των ενώσεων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, για κοινό συντονισμό του αγώνα, ενάντια στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κλείνει την ΕΡΤ, δηλώνουμε:

Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων της ΕΡΤ και όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ, στη μάχη που δίνουν. Καταγγέλλουμε την έκδοση απεργοσπαστικών φύλλων από εκδότες και καναλάρχες με τη στήριξη μερίδας «δημοσιογράφων» και είμαστε καθημερινά στο πλευρό τους, στην περιφρούρησή της ΕΡΤ, στα απλώματα της φωνής των εργαζόμενων της ΕΡΤ, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά.

Να μετατραπεί η ΕΡΤ στη φωνή όλων των εργαζόμενων που συγκρούονται τρία χρόνια τώρα με την πολιτική της τρόικας, των μνημονίων, του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Να ανοίξει τις συχνότητές της σε όλο τον αγωνιζόμενο λαό.

Διεκδικούμε:

• Κάτω τα χέρια από τη δημόσια ραδιο-τηλεόραση. Να μην παραδοθεί η ενημέρωση και ο πολιτισμός στον έλεγχο, στην εκμετάλλευση και την κερδοφορία των ιδιωτικών συμφερόντων και των καναλαρχών.

• Καμία απόλυση εργαζόμενου στην ΕΡΤ. Δεν θα περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας και η θάλασσα ανεργίας που διαμορφώνουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα..

• Να μην περάσει το σχέδιο κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ για τη διάλυση του δημοσίου και την ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιας παροχής και υπηρεσίας.

• Δεν θα αφήσουμε να περάσουν οι χουντικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τον αιφνίδιο θάνατο της ΕΡΤ και των οργανισμών που ακολουθούν, που συμπληρώνουν τις επιστρατεύσεις, τα ΜΑΤ και την καταστολή.
Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες απεργούς που ανταποκρίθηκαν την Πέμπτη 13 Ιουνίου στο απεργιακό κάλεσμα και τις διαδηλώσεις και απέδειξαν ότι ο αγώνας για τη σωτηρία της ΕΡΤ είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία σε λαϊκό ξεσηκωμό.
Δεν θα πέσουν από μόνοι τους αν δεν τους ανατρέψει ένα πλατύ μαχητικό εργατικό και λαϊκό κίνημα. Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης σύγκρουσης. Τώρα είναι η στιγμή της ανατροπής.

Προχωράμε σε αποφασιστική κλιμάκωση του απεργιακού μετώπου και την οργάνωση του αγώνα για :
ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ. – ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

• Προχωρούμε στην οργάνωση νέας 24ωρης πανεργατικής Γενικής Απεργίας την Τετάρτη 19 Ιουνίου, με αποφάσεις των σωματείων και Ομοσπονδιών. Απαιτούμε από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα να πάρουν απόφαση γι αυτό. Καλούμε κάθε εργασιακό χώρο να προχωρήσει σε απεργιακό πρόγραμμα και να διευρύνει το απεργιακό μέτωπο ΤΩΡΑ.

• Θέτουμε τα σωματεία μας στην υπηρεσία συντονισμού των χώρων για τη γενίκευση της σύγκρουσης.

• Οργανώνουμε τη Δευτέρα 17/6, κινητοποίηση στις 17:00 στο Συμβούλιο της Επικρατείας που συζητά την προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ ενάντια στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

• Προτείνουμε την πραγματοποίηση κεντρικού παλλαϊκού συλλαλητηρίου σε συντονισμό με τη Διασωματειακή Επιτροπή των ΜΜΕ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργούμε δίκτυο ενημέρωσης και συντονισμού ανοιχτό σε κάθε σωματείο, με καθημερινή λειτουργία στο χώρο της ΕΡΤ και προτείνουμε στη διασωματειακή επιτροπή των ΜΜΕ τη δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε.

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ

Δημοσιεύουμε για ενημέρωση όλων των συναδέλφων την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ, που κατατέθηκε και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ στις 22 Μαίου, και η οποία υπερψηφίστηκε.


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012

Ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ και με βάση το άρθρο 19 του καταστατικού, η Εξελεγκτική Επιτροπή διενέργησε γενικό διαχειριστικό έλεγχο για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΠΔ 80/97).

Οι γενικές μας παρατηρήσεις, τις οποίες θέτουμε υπόψη του ΔΣ και της Γεν. Συνέλευσης του ταμείου μας είναι οι παρακάτω:

1) ΠΑΓΙΑ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Το ΔΣ του ΤΥΠΕΤ στη 12η ολομέλεια του στη χρήση του 2009 και μετά από τις σχετικές επισημάνσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είχε αποφασίσει τη συγκρότηση επίσημου και αξιόπιστου Μητρώου Παγίων. Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε μέσα στη χρήση του 2012 μόνο όσον αφορά την κινητή περιουσία του ταμείου. Παραμένει σε εκκρεμότητα, η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του ταμείου.

Το ΤΥΠΕΤ βέβαια λόγω του χαρακτήρα του (αυτοδιαχειριζόμενος μη κερδοσκοπικός φορέας) έχει την ευχέρεια εθελοντικής και επιλεκτικής εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 80/97, η συγκρότηση ωστόσο μητρώου παγίων με ακριβή λογιστική παρακολούθηση της πραγματικής αναπόσβεστης αξίας της πάγιας περιουσίας του , θα είναι πολλαπλά χρήσιμη για το ΤΥΠΕΤ και τους ασφαλισμένους – μέλη του.

Όσον αφορά την αποτίμηση της περιουσίας του ταμείου που αντιπροσωπεύεται από αξίες χρεογράφων επισημαίνεται ότι και κατά την παρούσα χρήση δεν έχουν αποτιμηθεί σωστά με αποτέλεσμα την σοβαρή υπερεκτίμησή κατά € 26 εκατ. περίπου. Η αποτίμηση έχει γίνει στη αξία κτήσης ενώ θα έπρεπε να γίνει στη μέση χρηματιστηριακή αξία του τελευταίου μήνα της χρήσης, με ισόποση μείωση της περιουσίας του ΤΥΠΕΤ.

2) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Έναντι ελλείμματος € 7,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 2011 και προϋπολογιζόμενου ελλείμματος € 4,7 εκατ. για τη χρήση 2012, τα απολογιστικά στοιχεία της εν λόγω χρήσης (2012) παρουσιάζουν λειτουργικό πλεόνασμα της τάξης € 3,0 εκατ. και προϋπολογιστικό πλεόνασμα για τη χρήση 2013, € 1,1 εκατ.

Επισημαίνουμε ακόμα, τόσο τη συγκράτηση κατά € 13,4 εκατ. των τακτικών δαπανών της χρήσης 2012 έναντι της χρήσης 2011, όσο και τα εμφανιζόμενα πλεονάσματα (απολογιστικά και προϋπολογιστικά). Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και η παρούσα οικονομική συγκυρία με τις επιπτώσεις της αποτελεί παράγοντα συγκράτησης και εξορθολογισμού δαπανών, δεδομένου ότι πολλοί περισσότεροι συνάδελφοι, σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, προσφεύγουν στις ιδιοπαραγόμενες από το ταμείο υπηρεσίες.    

Ωστόσο σημειώνεται ότι τα στοιχεία των χρήσεων 2012 και 2011 δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθόσον υπάρχει διαφοροποίηση στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου του ταμείου, λόγω εγκατάστασης της νέας πληροφοριακής πλατφόρμας SAP, η πλήρης αξιοποίηση της οποίας θα ενισχύσει ιδιαίτερα τη διαχείριση του ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην επόμενη ελεγκτική διαδικασία θα αξιολογήσει το βαθμό αξιοποίησης αυτού του νέου λογισμικού.     
Άρα οι κίνδυνοι βιωσιμότητας του ταμείου και η άμεση αντιμετώπισή τους, παραμένουν ως καίριας σημασίας και μόνιμη στόχευση της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ.

Η χρονική υστέρηση εκκαθάρισης των συναλλαγών μεταξύ ΤΥΠΕΤ και περιφερειακών κυρίως καταστημάτων της Τράπεζας, εξακολουθεί να υφίσταται. Διαμορφώνεται δε, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει ήδη επισημανθεί, χρονικά σε δύο περίπου χρόνια και χρηματοοικονομικά σε περίπου € 20-21 εκατ. μη λογιστικοποιημένων οφειλών.

Σημειώνουμε επίσης, ότι τόσο η κλινική, όσο και οι κατασκηνώσεις (τομέας πρόνοιας) εμφάνισαν λειτουργική ζημία € 4,5 εκατ. και € 0,5 εκατ. αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει την προηγούμενη παρατήρησή μας για την αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών περαιτέρω ελέγχου των κοστολογικών στοιχείων του ΤΥΠΕΤ, κυρίως δε τομέων όπως η κλινική, οι κατασκηνώσεις, η φαρμακευτική και νοσηλευτική δαπάνη κλπ.

3) ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
Από πλευράς επανεξέτασης των δαπανών, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, επανερχόμαστε στα όσα ήδη σημειώθηκαν και στην περσινή έκθεση της Εξελεγκτικής  Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι είναι αναγκαία μελέτη προκειμένου τα νέα επικαιροποιημένα (μέσω SAP) στοιχεία φαρμακευτικής, νοσηλευτικής,  οδοντιατρικής και λοιπών κατηγοριών δαπανών ανά ασφαλισμένο να εξετασθούν και να αξιολογηθούν συγκριτικά με αντίστοιχα στοιχεία άλλων φορέων ασφάλισης της χώρας, αλλά και με σχετικά διεθνή standards για καλύτερο και ασφαλέστερο εξορθολογισμό των δαπανών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μισθολογικές δαπάνες του ταμείου, η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εκ νέου τυποποίηση και κατηγοριοποίησή τους με βασικό οδηγό τις αντίστοιχες δαπάνες για το προσωπικό της ΕΤΕ. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα με τα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων στην Τράπεζα, τα οποία εξάλλου αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων του ΤΥΠΕΤ. Θεωρούμε την ενέργεια αυτή βασική προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξορθολογισμός αυτής της κατηγορίας δαπανών.

Σημειώνουμε επίσης ότι το πρόβλημα της ενοικιαζόμενης εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται στο ΤΥΠΕΤ ακόμα, παρά το ότι έχει επισημανθεί σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής ότι η λύση του και είναι αναγκαία και δεν επιφέρει σημαντική κοστολογική επιβάρυνση, πολύ περισσότερο μάλιστα στο βαθμό που συμψηφιστεί με τον εξορθολογισμό άλλων δαπανών.

Στην προηγούμενη ελεγκτική περίοδο τέθηκε το πρόβλημα του θεσμού των ON CALL εφημεριών. Δεν διαπιστώνεται εξέλιξη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκτιμούμε βάσιμα ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση μελέτης κόστους-ωφέλους για τη δεδομένη υπηρεσία για να εκτιμηθεί με κάθε δυνατή αντικειμενικότητα η δυνατότητα συνέχισης της παροχής της ή η αναγκαιότητα αλλαγής των βασικών παραμέτρων της ή ακόμα και η πιθανή κατάργησή της. Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι εφικτό και αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να υπάρξει περιορισμός του λειτουργικού κόστους αυτής της υπηρεσίας κατά 25%-30% περίπου.

Κλείνοντας την παρούσα έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καταθέτουμε προς τη Γεν. Συνέλευση δύο προτάσεις, η υπερψήφιση των οποίων συνεπάγεται ότι θα είναι και άμεσα εκτελεστές:

1)      Με την από 6/12/2011 επιστολή του το ΤΥΠΕΤ επισημαίνει και υπενθυμίζει προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των συνταξιούχων προς το ταμείο. Ωστόσο η Εξελεγκτική Επιτροπή πιθανολογεί ότι, μετά την επιβολή των περικοπών που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις λόγω λιτότητας και μνημονίων, είναι προς διερεύνηση αν παραμένει στο από το καταστατικό οριζόμενο επίπεδο το ποσοστό κράτησης υπέρ ΤΥΠΕΤ ή έχει υποστεί αυξητική μεταβολή. Πιθανολογείται δηλαδή ότι είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των τακτικών και έκτακτων αποδοχών των συνταξιούχων. Επισημαίνουμε ότι ήδη μερίδα συνταξιούχων θέτει με έμφαση το ζήτημα. Απαιτείται συνεπώς διερεύνηση του ζητήματος με νομική και εξειδικευμένη συνδρομή. Επειδή δεν διαπιστώσαμε να έχει προηγηθεί της προαναφερθείσας επιστολής ανάλογη συνεδρίαση του ΔΣ, θεωρούμε αναγκαία ειδική συνεδρίαση του ΔΣ, ώστε να αποφασιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστεί η σύννομη κατά το καταστατικό διαδικασία υπολογισμού των κρατήσεων των συνταξιούχων που αφορούν το ταμείο.
2)      Προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση, τη συνεργασία της Εξελεγκτικής Επιτροπής με το υφιστάμενο Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου του ΤΥΠΕΤ. Η συνεργασία αυτή να υλοποιείται σε τριμηνιαία βάση τόσο σε απολογιστικό, όσο και σε προγραμματικό επίπεδο. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας, της διαχείρισης και της εν γένει λειτουργίας του ταμείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒασίλης Βαζαίος                         Θανάσης Δεμερούτης         Λάμπρος Κ. Μαντέλος